• Kadoartikelen.com
  • Kadoartikelen.com
  • Kadoartikelen.com
  • Kadoartikelen.com

Algemene Voorwaarden

Algemene- en  leveringsvoorwaarden Josette

1. DEFENITIES
2. AANBIEDING EN TOEPASSELIJKHEID
3. AFLEVERING EN LEVERTIJD
4. EIGENDOMSVOORBEHOUD
5. MEDEWERKING AFNEMER
6. KLACHTEN
7. INTELLECTUEEL EIGENDOM
8. PRIJZEN
9. BETALING
10. KREDIET EN KORTINGEN
11. AANSPRAKELIJKHEID
12. BEEINDIGING
13. OVERMACHT
14. GEHEIMHOUDING
15. GESCHILLEN/TOEPASSELIJK RECHT
16. OVERIG

DEFINITIES
1.1 De in deze voorwaarden begrippen hebben de betekenis die daaraan in dit artikel wordt gegeven. Zij kunnen zowel enkel- als in meervoud worden gehanteerd.
• Goederen: de door Josette te leveren goederen, zaken alsmede de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.
• Overeenkomst: de tussen Josette en afnemer gesloten overeenkomst, inclusief de voorwaarden en evt. bijlagen.
• Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Josette. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon ( Josette ) die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c. Informatiedragers : magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;

 

AANBIEDING EN TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op zowel de totstandkoming, de inhoud en de  
       nakoming van alle offertes, overeenkomsten en levering, waarbij Josette goederen van welke          
       aard ook aan afnemer levert.
       De algemene en/of  inkoopvoorwaarden van afnemer en van derden worden uitdrukkelijk van de   
       hand gewezen.
   2.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Josette zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk    
       uitdrukkelijk anders is aangegeven. Zij gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een
       aanbod.         
       Een overeenkomst komt tot stand indien vorenbedoeld aanbod door Josette binnen 30 dagen
       ( 1 maand) schriftelijk of per e-mail is bevestigt of indien Josette uitvoering geeft aan het
       desbetreffende aanbod.
2.3 In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites/shops, offertes, reclamemateriaal, normalisatie-
      bladen e.d. vermelde maten en gegevens ( waaronder ook prijzen) zijn niet bindend, tenzij door
      Josette schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeldt en onverminderd de verplichting van
      afnemer om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door hem opgegeven maten en
      gegevens. Josette behoudt zich de mogelijkheid van geringe maatverschillen of ondergeschikte
      wijzigingen in constructie of onderdelen voor.
2.4 Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting,     voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.


AFLEVERING EN LEVERTIJD
3.1 Aflevering zal plaatsvinden vanaf de locatie waar Josette is gevestigt, en niet eerder dan dat
      volledige betaling van de desbetreffende factuur is bijgeschreven op de rekening van Josette,
      overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 en indien en voor zover van toepassing artikel 10 van   
      deze voorwaarden , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De goederen
      worden geacht door Josette te zijn afgeleverd en door afnemer te zijn geaccepteerd zodra de
      goederen aan afnemer aangeboden worden.
3.2 Het in gedeelten zenden van goederen door Josette is toegestaan, waarbij iedere zending
       afzonderlijk betaalbaar is.
3.3 Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat op afnemer over op het moment
       waarop deze zijn afgeleverd, zoals bedoelt in artikel 3.1 van deze voorwaarden.
3.4 Voor zover in afwijking van het in artikel 3.1 van deze voorwaarden bepaalde, uitdrukkelijk
       schriftelijk is overeengekomen dat de aflevering anders geschiedt dan vanuit vestiging Josette,
       geldt dat het risico van verlies of beschadiging van goederen op afnemer overgaat op het
      moment dat de goederen op het door afnemer aangegeven adres ter ontvangst worden
      aangeboden.
3.5 Indien op verzoek van afnemer levering van goederen wordt uitgesteld of bespoedigt, is afnemer
      gehouden Josette de daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten te vergoeden.
3.6 Transport zal altijd plaatsvinden voor risico en rekening van afnemer, ook indien de vervoerder
       Uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade
       ten gevolge van het transport voor rekening en risico van Josette komt.
3.7 Josette zal goederen verpakken volgens de bij haar gebruikelijke maatstaven. Indien de afnemer
      een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn
       rekening zijn.  De afnemer zal met betrekking tot vrijgekomen verpakkingen van door Josette
      afgeleverde goederen handelen in overeenstemming met de dan geldende overheids- 
      voorschriften. Afnemer vrijwaart Josette voor aanspraken van derden wegens niet-naleving
      van de vorenbedoelde voorschriften.
3.8 Indien afnemer de goederen op de afgesproken datum niet in ontvangst neemt, zullen deze
      door Josette voor rekening en risico van afnemer worden opgeslagen. Indien de afnemer de
      goederen niet binnen twee (2) maanden na de afgesproken initiële leverdatum heeft opgehaald
      is Josette gerechtigd de goederen aan derden te verkopen. Voor eventueel gederfde omzet en
      andere schade die Josette hierdoor lijdt, is afnemer aansprakelijk.
3.9 Ingeval afnemer Josette opdracht geeft tot het produceren en leveren van speciaal ten behoeve
       van afnemer bewerkte c.q. samengestelde goederen zal de afnemer zorg dragen voor alle door
      Josette redelijkerwijs benodigde informatie en medewerking , waardoor maar niet beperkt
      tot het volledig en tijdig aanleveren van direct reproduceerbaar ( beeld-)materiaal van voldoende
      kwaliteit.
3.10 Josette is uitsluitend gehouden vooraf een specimen ter goedkeuring aan afnemer te zenden,
      indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval verplicht Josette zich
      uiterlijk vijf (5) weken na ontvangst van de in artikel 3.9 van deze voorwaarden bedoelde
      informatie een specimen voor te leggen aan afnemer, welke specimen geacht wordt te zijn
      goedgekeurd indien niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.
3.11 Alle met de bewerking of samenstelling, zoals bedoelt in artikel 3.9 van deze voorwaarden,
      samenhangende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen
      in overeengekomen prijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.12 Alle door Josette genoemde en/of overeengekomen ( leverings)termijnen zijn naar beste
      weten vastgesteld op grond van de informatie die bij het aangaan van de overeenkomst aan
       Josette bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn
       nimmer bindend. Door de enkele overschrijding van een ( leverings)termijn raakt Josette
       niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn, zullen Josette en de afnemer zo spoedig
       mogelijk in overleg treden.
3.13 Josette heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde
      minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
3.14 Indien Josette een model, monster, specimen of ander voorbeeld toont of verstrekt,
      geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren goederen
      kunnen van het monster, model, specimen of ander voorbeeld afwijken.
3.15 Indien Josette aan afnemer monsters ter beschikking stelt, is afnemer gehouden de monsters
      binnen veertien (14) dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te
      retourneren aan Josette. Wordt het monster, model, specimen of ander voorbeeld behouden
      door de afnemer dan zijn hier de daarvoor geldende kosten voor beschuldigt.
3.16 Josette heeft het recht andere dan de overeengekomen goederen te leveren, indien deze
      ten minste voldoen aan de overeengekomen specificaties, geringe in de handel gebruikelijke
      afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat, aantal, of afwerking dienen door de afnemer 
      te worden aanvaardt.
   3.17 Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk
            wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De   
            leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de   
            opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
   3.18 De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien   de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 4 van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
   3.19 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier, gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen in acht nemen  van deze leveringsvoorwaarden.
   3.20 Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is. De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
   3.21 De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
3.22 De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3.23 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
3.24 Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
3.25 De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.


EIGENDOMSVOORBEHOUD
4.1 Josette behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de afnemer afgeleverde goederen
       totdat de afnemer aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of uit enige andere
       andere hoofde heeft voldaan.
4.2 Indien Josette in het kader van de overeenkomst door de afnemer te vergoeden werkzaamheden
       verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat de afnemer de factuur voor voren-
       bedoelde werkzaamheden geheel heeft voldaan.
4.3 Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de
       goederen niet verpanden of enig ander recht daarop verlenen aan een derde anders dan in het
       kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij afnemer zich verplicht om in geval van
       verkoop op krediet, van zijn klanten een eigendomsvoorbehoud te bedingen overeenkomstig het
       bepaalde in dit artikel 4 van deze voorwaarden.
4.4 Als Josette goede grond heeft te vrezen dat de afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de
       overeenkomst  niet zal nakomen, is Josette gerechtigd de afgeleverde goederen terug te nemen
       afnemer machtigt Josette reeds nu voor alsdan onherroepelijk om hiertoe die plaatsen te
       betreden waar de goederen zich bevinden. Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd
       voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom,
       vermindert met de aan terugneming verbonden kosten, onverminderd alle overige aan Josette
       toekomende rechten, waaronder die tot schadevergoeding en ontbinding. Indien de goederen
       bewerkt zijn worden deze teruggenomen, worden er geen kosten gecrediteerd, maar worden
       de kosten welke gemaakt zijn tijdens het terugnemen van de produkten berekent aan de
       afnemer.
4.5 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn         bedrijf uitoefent.
 De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
4.6 Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4.7Eigendom productiemiddelen etc.
       Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcylinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
 De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
 De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
4.8 Eigendom opdrachtgever, pandrecht
      De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico's ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.
 4.9  Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
      Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de leverancier vragen.
      De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
 De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking, op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
 De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en het later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materiaal of producten.
De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
 De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico's tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
 De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen.

 

MEDEWERKING AFNEMER
5.1 Afnemer zal Josette steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst
       nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen en alle redelijkerwijs te verlangen
       medewerking verlenen, waaronder indien en voor zover van toepassing het ter beschikking
       stellen van hulppersonen en middelen. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst nood-
       zakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van
       Josette staan of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft
       Josette het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om daardoor ontstane
       kosten in rekening te brengen.

KLACHTEN
6.1 Klachten terzake van de hoogte van de door Josette verzonden facturen en uitwendig waarneem-
       bare gebreken dienen- op straffe van verval van rechten – schriftelijk aangetekend binnen acht
       (8) dagen na aflevering van de goederen door Josette te zijn ontvangen.
6.2 Klachten terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen- op straffe van verval van
       rechten- schriftelijk binnen één (1) maand na aflevering van de goederen door Josette te zijn
       ontvangen.
6.3 Indien en voor zover levering anders dan locatie vestiging Josette uitdrukkelijk schriftelijk is
       overeengekomen dient een eventuele onvolledigheid en/of gebrek van de goederen op de
       vervoersdocumenten door afnemer te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de goederen
       worden geacht volledig en zonder gebreken te zijn geleverd en geaccepteerd.
6.4 Voor de door Josette geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of
       grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover de derde aan Josette
       hieromtrent uitdrukkelijk een garantie heeft gegeven.
6.5 Indien Josette het bestaan van een gebrek erkent, zullen naar keuze van Josette de
       desbetreffende goederen door haar hetzij worden vervangen of hersteld, hetzij een korting
       worden aangeboden op het aankoopbedrag of het aankoopbedrag worden gecrediteerd onder
       voorwaarde dat de desbetreffende goederen aan Josette worden geretourneerd. Enigerlei
       andere verplichting tot ( aanvullende) schadevergoeding is uitgesloten.
6.6 Terugzending mag slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Josette,
       doch is voor  rekening en risico van afnemer en impliceert nimmer enige erkenning van
       aansprakelijkheid.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom – waaronder begrepen auteursrechten en rechten ten
       aanzien van octrooien, merken, tekeningen en modellen – op de uit hoofde van de overeen-
       komst ontwikkelde of ter beschikking gestelde goederen of andere materialen, waaronder
       tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschappen, ontwerpen, draaiboeken
       en voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij Josette of diens licentiegevers.
7.2 Afnemer zal nimmer enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, andere
       rechten van intellectuele eigendom of vertrouwelijkheid van de goederen of andere materialen
       verwijderen of wijzigen.
7.3 Afnemer vrijwaart Josette en stelt haar schadeloos voor aanspraken van derden, terzake van de
       in artikel 7.2 van deze voorwaarden genoemde goederen of andere materialen afkomstig van
       afnemer, betreffende intellectuele eigendomsrechten.
7.4 Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling
       aan Josette van informatie en materialen met het doel van gebruik of bewerking. Afnemer zal
       Josette vrijwaren en schadeloos stellen tegen elke aanspraak welke gebaseerd is op de bewering
       dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

PRIJZEN
8.1 De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden in Euro (€ ), exclusief BTW( tenzij anders 
       vermeldt) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.  Opgegeven prijzen  
       gelden voor aflevering locatie waar Josette is gevestigd.
8.2 Indien afnemer een buiten Nederland gevestigde onderneming is en de te leveren goederen
       uit Nederland vervoerd dienen te worden en op verzoek van afnemer bijgevolg het nultarief
       van toepassing is ( in het kader van een intracommunautaire levering of anderszins), staat
       afnemer er jegens Josette voor in dat afnemer in het land van vestiging op deugdelijke wijze
       is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Afnemer vrijwaart Josette voor schade
       waaronder maar niet beperkt tot belastingen, boetes en heffingsrentes, als gevolg van facturen
       welke ten onrechte zijn gebaseerd op een nultarief.
8.3  Josette is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van
       een schriftelijke kennisgeving aan afnemer aan te passen voor goederen die volgens planning
       dan wel volgens de overeenkomst zullen worden geleverd op een tijdstip dat ten minste drie
       (3) maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
8.4. Indien afnemer niet akkoord wenst te gaan met een door Josette op basis van artikel 8.3 van
       deze voorwaarden kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven van meer dan 10%, is
       afnemer gerechtigd binnen zeven (7) werkdagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst
       schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Josette genoemde datum waarop de
       prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden.
8.5 De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt   
      uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Bij samengestelde                  aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
 Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag. . De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet, druk- en andere proeven. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

 

BETALING
9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het artikel 9.2 van deze voor-
       waarden bepaalde, dienen betalingen aan Josette voor aflevering te geschieden en te zijn
       bijgeschreven op rekening van Josette, welke termijnen als fatale termijn te gelden heeft.
9.2 Indien afnemer door Josette om welke reden dan ook uitstel van het verrichten van betaling
      wordt verleent, zal een nieuwe termijn telkens een fatale termijn zijn.
9.3 Josette is gerechtigd facturen elektronisch te versturen. Afnemer gaat steeds nu voor alsdan
       akkoord met het elektronisch versturen van facturen door Josette.
9.4 Josette is gerechtigd, onverminderd alle overige haar toekomende rechten en zonder dat enige
       aanmaning is vereist, betaling te vorderen van alle opeisbare facturen in geval van de in artikel
       12.2 van deze voorwaarden genoemde gronden voor beëindiging.
9.5 Josette is gerechtigd haar vorderingen op afnemer te verrekenen met hetgeen zij, uit welke
      hoofde dan ook, jegens afnemer verschuldigd is. Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening en/of
      opschorting zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Josette.
9.6 Josette is te allen tijde gerechtigd alvorens af te leveren, of met de aflevering voort te gaan, naar
      haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsver-
      plichtingen van afnemer te verlangen. Josette is gerechtigd verdere leveringen op te schorten
      indien afnemer aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is over-
      eengekomen, een  en ander onverminderd alle overige aan Josette toekomende rechten,
      waaronder die op schadevergoeding en ontbinding.
9.7 Indien afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim
      en heeft Josette, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, het recht afnemer vanaf de verval-
      datum van de desbetreffende onbetaalde factuur of facturen rente in rekening te brengen ten
      bedrage van 1% boven de geldende wettelijke handelsrente over het opeisbare bedrag. Tevens is
       Josette gerechtigd in voorkomend geval haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten,
      onverminderd alle overige haar toekomende rechten, waaronder die op schadevergoeding en
      ontbinding.
9.8 Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het       verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100,00.

9.9 Afnemer zal in voorkomend geval gerechtelijke kosten gemaakt door Josette, zoals proceskosten
      en kosten van juridische bijstand, volledig vergoeden.
9.10 Indien afnemer in verzuim raakt, zijn vanaf dat moment alle bij Josette op afnemer openstaande
         vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
9.11 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, strekken alle betalingen van afnemer in de eerste
      plaats tot voldoening van de kosten, vervolgens de rente en ten slotte de hoofdsom van de
      onbetaald gelaten facturen.
      Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
 De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho's en proeven.
De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

KREDIET EN KORTINGEN
10.1   Josette kan naar eigen keuze afnemer een betalingstermijn van ten hoogste 30 dagen gunnen,
        mits afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst nakomt. Een dergelijke
        betalingstermijn geldt enkel indien schriftelijk door Josette bevestigd. Het staat Josette vrij aan
        toekenning van een betalingstermijn nadere voorwaarden te verbinden.
10.2    Een betalingstermijn kan door Josette gekoppeld worden aan een door haar vast te stellen
         cumulatief limiet ( hierna: limiet). De som van het in totaal aan Josette door afnemer, uit welke
         hoofde dan ook, verschuldigde bedrag, waaronder tevens begrepen hetgeen nog niet opeisbaar
         is, mag nimmer de hoogte van de limiet overschrijden. In geval van ( dreigende) overschrijding
        van de limiet, is Josette gerechtigd haar verplichtingen op te schorten totdat van ( dreigende)
        overschrijding van de limiet naar het uitsluitende oordeel van Josette geen sprake meer is.
10.3   Josette kan naar eigen keuze afnemer voor den duur van ten hoogste het lopende kalender-
        jaar een vast kortingspercentage verlenen. Afnemer zal na afloop van het desbetreffende
        kalenderjaar uiterlijk in februari van het dan lopende kalenderjaar worden geïnformeerd om-
        trent een eventueel voor dat kalenderjaar geldend kortingspercentage. Het vaste kortings-
        percentage is niet van toepassing op speciale aanbiedingen, actieprijzen en/of individuele
        offertes.
10.4   Overeengekomen regelingen inzake betalingstermijnen, limieten en kortingen, zoals bedoeld
         in dit artikel 10 van deze voorwaarden, kunnen eenzijdig door Josette met onmiddelijke
         ingang worden gewijzigd of beëindigd, indien daartoe naar haar oordeel aanleiding bestaat.

AANSPRAKELIJKHEID
11.1   De totale aansprakelijkheid van Josette wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
         van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere
        tekortkoming in de nakoming van een met afnemer overeengekomen garantieverplichting, is
        beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het door Josette ontvangen bedrag
        ( excl. BTW) uit hoofde van de overeenkomst. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van
        Josette voor directe schade, uit welke hoofde ook, meer bedragen dan € 100.000,00.
11.2   De aansprakelijkheid van Josette voor indirecte schade, zoals schade als gevolg toegang en/of
         gebruik van de website josette-kb.nl  of kadoartikelen.com, gevolgschade, gederfde winst,
         gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, verlies van gegevens etc. uit
         welke hoofde dan ook is uitgesloten.
11.3   De in artikel 11.1 en 11.2 van deze voorwaarden bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen
         te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid
         van de bedrijfsleiding van Josette.
11.4   Tenzij nakoming door Josette blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Josette
         wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien
         afnemer Josette onverwijld aangetekend schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke
         termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Josette ook na die termijn
          toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebreke-
         stelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming
         te bevatten.
11.5    Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de
         schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Josette meldt.
         iedere vordering tot schadevergoeding tegen Josette vervalt door het enkele verloop van
         twaalf ( 12) maanden na ontstaan van de vordering.
11.6    Het bepaalde in dit artikel 11 van deze voorwaarden alsmede alle andere beperkingen en
         uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze voorwaarden gelden mede ten gunste
         van alle ( rechts)personen waarvan Josette zich bij uitvoering van de overeenkomst  bedient.
         De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
 De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
         De koper vrijwaart de verkoper tegen alle rechtsvorderingen die tegen deze laatste zouden kunnen worden ingesteld op grond van vervaardiging van textiel met daarop logo’s, teksten, afbeeldingen etc. die door merk of een gedeponeerd model of eender welk ander privatief recht zijn beschermd.


BEEINDIGING
12.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe
         indien de andere partij, na een aangetekende schriftelijke ingebrekestelling waarbij een
         redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort
         schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. De
         ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-
         koming te bevatten.
12.2 Josette kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
         door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk naar haar keuze ontbinden of opzeggen
         indien afnemer, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten
         aanzien van afnemer faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt
         geliquideerd of beëindigd.
12.3 Indien afnemer op het moment van ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter
         uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee
         samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt. Bedragen die Josette
         voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de
         overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het
         moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.4  De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier        met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

 

OVERMACHT
 13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe ver-
          hinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet          
          toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Josette. Wanneer een overmachtsituatie     
          langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te            
          ontbinden. Artikel 12.3 van deze voorwaarden is in voorkomend geval van overeenkomstige       
          toepassing. Partijen zullen in geval van overmacht niet tot enige schadevergoeding gehouden
          zijn.

13.2 Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.


GEHEIMHOUDING
14.1 Partijen zorgen er voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men         
         weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven.    
         De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
         waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd   
         indien deze  door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.


GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
 15.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn
  is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weenskoopverdrag wordt
          uitdrukkelijk uitgesloten.
 15.2 Ieder geschil tussen partijen terzake van de overeenkomst zal bij uitsluiting worden              
          voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement ’s Gravenhage of 
         ‘s-Hertogenbosch, tenzij Josette de  bevoegde rechter van de woonplaats van afnemer verkiest.

OVERIG
16.1   Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Josette en afnemer zullen in dat geval in overleg treden met het doel een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
16.2 Afnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Josette niet gerechtigd de
rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen. Josette is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen
aan een derde over te dragen.
16.3 Kennisgevingen van partijen op grond van de overeenkomst worden schriftelijk gedaan.
mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij
deze schriftelijk zijn bevestigd.
16.4 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de overeenkomst voort
te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren onder meer die
ten aanzien van artikel 7 ( intellectuele eigendom), 14 ( geheimhouding) en 15 ( geschillen/
toepasselijk recht) van deze voorwaarden.

      16.5 Inhoud en wijziging overeenkomst
               De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.
 16.6      Zet-, druk- of andere proeven
               De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
16.7      Afwijkingen
              Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
16.8      Auteursrechten etc.
              De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho's, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Inloggen


Winkelmandje


Uw mandje is momenteel leeg.